Παναγιωτόπουλος από τη Λέσβο: «Πάντα μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση»

Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Áìýíçò ê. Íéêüëáïò Ðáíáãéùôüðïõëïò ïëïêëÞñùóå óÞìåñá, ÌåãÜëç ÔåôÜñôç 28 Áðñéëßïõ 2021, ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôçí Ðåñéï÷Þ Åõèýíçò ôçò 98 ÁíùôÝñáò ÄéïéêÞóåùò ÔáãìÜôùí ÅèíïöõëáêÞò (ÁÄÔÅ) óôç ÍÞóï ËÝóâï. Ï Õðïõñãüò åðéóêÝöèçêå ôçí Ýäñá ôçò 98 ÁÄÔÅ, ôï Íáõôéêü Óôáèìü ËÝóâïõ, ôçí Ê/Ö «ÍÉÊÇÖÏÑÏÓ», ôï 265 Ìç÷áíïêßíçôï ÔÜãìá ÅèíïöõëáêÞò êáé ôï ÅÖ «Ðñïâïóêßäáò» üðïõ åíçìåñþèçêå ãéá åðé÷åéñçóéáêÜ èÝìáôá êáé áíôÜëëáîå åõ÷Ýò ìå áîéùìáôéêïýò, õðáîéùìáôéêïýò êáé ïðëßôåò åí üøåé ôçò ÁíáóôÜóåùò ôïõ Êõñßïõ êáé ôçò ÅïñôÞò ôïõ ÐÜó÷á. Åðßóçò, åß÷å óõíÜíôçóç ìå ôïí Ìçôñïðïëßôç ÌõôéëÞíçò, Åñåóóïý & Ðëùìáñßïõ ê.ê. ÉÜêùâï êáé ôïí ÄÞìáñ÷ï ÌõôéëÞíçò ê. ÓôñáôÞ Êýôåëç åíþ åðéóêÝöèçêå ôïí Éåñü Ðñïóêõíçìáôéêü Íáü ôùí Ðáììåãßóôùí Ôáîéáñ÷þí ÌáíôáìÜäïõ êáé ôçí ÉåñÜ ÌïíÞ ôïõ Áãßïõ ÑáöáÞë.

«Από το επιτηρητικό φυλάκιο στη θέση Προβοσκίδα, εδώ στην ακριτική Λέσβο, με τους «φρουρούς των τειχών» άγρυπνους στις επάλξεις, θέλω να ευχηθώ σε όλους και σε όλες Καλή Ανάσταση. Πάντα μετά τη Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση. Θερμές ευχές σε όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη 28 Απριλίου, στην περιοχή ευθύνης της 98 Ανωτέρας Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ) στη Λέσβο.

Όπως ανακοινώθηκε, ο υπουργός επισκέφθηκε την έδρα της 98 ΑΔΤΕ, το ναυτικό σταθμό Λέσβου, την κανονιοφόρο «Νικηφόρος», το 265 Μηχανοκίνητο Τάγμα Εθνοφυλακής αλλά και το επιτηρητικό φυλάκιο «Προβοσκίδας» όπου ενημερώθηκε για επιχειρησιακά θέματα και αντάλλαξε ευχές με αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες για το Πάσχα.

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου Ιάκωβο και τον δήμαρχο Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη ενώ επισκέφθηκε τον ιερό προσκυνηματικό ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Μανταμάδου και την ιερά μονή του Αγίου Ραφαήλ.