Επίσκεψη υφ. Εθνικής Άμυνας στο στρατόπεδο του Αυλώνα

Ï Õöõðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÁëêéâéÜäçò ÓôåöáíÞò ìåôÝâç, óÞìåñá, ÔåôÜñôç 31 Ìáñôßïõ 2021, óôï Óôñáôüðåäï «Åðßëáñ÷ïõ Ãåþñãéïõ Ìåëßäç», óôïí Áõëþíá ÁôôéêÞò. ÅðéóêÝöèçêå ôç Äéåýèõíóç Éððéêïý - ÔåèùñáêéóìÝíùí (ÃÅÓ/ÄÉÔ), ôï ÊÝíôñï Åêðáßäåõóçò ÔåèùñáêéóìÝíùí (ÊÅÔÈ) êáé ôç Ó÷ïëÞ ÔåèùñáêéóìÝíùí (ÓÔÈ) ãéá íá åíçìåñùèåß êáé íá ðáñáêïëïõèÞóåé ôçí åîÝëéîç ôùí Ýñãùí õðïäïìÞò ðïõ õëïðïéïýíôáé.

Το στρατόπεδο «Επίλαρχου Γεώργιου Μελίδη» στον Αυλώνα Αττικής επισκέφθηκε, σήμερα, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής.

Ο υφυπουργός επισκέφθηκε τη διεύθυνση Ιππικού – Τεθωρακισμένων, το κέντρο εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων καθώς και τη σχολή Τεθωρακισμένων. Όπως ανακοινώθηκε, ο Αλκ. Στεφανής ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων υποδομής που πραγματοποιούνται εκεί.

Στην έδρα της διεύθυνσης Ιππικού – Τεθωρακισμένων, ο υφυπουργός ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δράσεις από τον νέο διευθυντή υποστράτηγο Παντελή Κατσαΐτη.

Ακολούθως, επισκέφθηκε τη σχολή Τεθωρακισμένων, όπου πραγματοποίησε διαδικτυακή επικοινωνία με τους ανθυπίλαρχους στο βασικό τμήμα ανθυπολοχαγών και τους υπίλαρχους στο τμήμα διοικητών υπομονάδων, στο πλαίσιο της διεξαγόμενης εκπαίδευσής τους.

Ο υφυπουργός συνοδευόταν από τον διοικητή ταξίαρχο Δημήτριο Παππά, ο οποίος τον ενημέρωσε για τις δραστηριότητες τις σχολής.

Ο Αλκ. Στεφανής μετέβη, επίσης, και στις εγκαταστάσεις στρατωνισμού για τις ανάγκες εκπαίδευσης των νέων επαγγελματιών οπλιτών (ΕΠΟΠ) και τις υπό ανέγερση υποδομές (κτίρια) για τη στέγαση των σπουδαστών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στο κέντρο εκπαίδευσης τεθωρακισμένων. Είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί εκτενώς για την πορεία των έργων που πραγματοποιούνται, συνοδευόμενος από τον διοικητή ταξίαρχο Παναγιώτη Κασαγιάννη.